måndag 2 januari 2012

Det är dags att göra slut med modernismen

Gästskribent : Fredrik Fredricsson

1931 publiceras debattboken Acceptera som argumenterar för att den nya tidens funktionalistiska formspråk måste accepteras.Utvecklingen från det gamla stadsplanesystemet till det nya öppna” - illustration ur den funktionalistiska debattboken acceptera.

Inte ens författarna kunde ana vilken genomslagskraft funktionalismen och modernismen idéer skulle få på våra städer. Något som ironiskt nog en av upphovsmännen beklagar sig över i nyutgåvan från 1980 med orden: ”Men säkert underskattade vi det psykologiska, trivseln och människornas behov att själva bestämma”.

Tyvärr har modernismen inte släppt sitt grepp om oss. Fortfarande är det rådande idealet "hus i park" där vi får glest bebyggda områden omgivna av stora tomma gräsytor med oändligt ringlande gångvägar som slutar i gångtunnlar lämpade för personrån. Då vi istället borde bygga "hus runt park" där den anlagda parken blir den naturliga mötesplatsen och oasen i staden och där den täta bebyggelsen runt ger trygghet genom de många fönstren som är vakande ögon.

Gatans roll är mycket viktig i en levande stad. Istället för transportled som separerar stadsdelar från varandra bör gatan vara korridorer i ett stadslandskap av slutna kvarter - en kvartersform som gör att gatan blir den naturliga mötesplatsen för människor vilket borgar för ett rikt gatuliv.
Modernismen bör ses som ett experiment som vi kan ta lärdom av när vi åter börjar bygga tät stad med blandad verksamhet. 1800-talets stad som nådde sin höjdpunkt
runt förra sekelskiftet är alltjämt populär vilket inte minst bopriserna visar. Modernismens bostadsenklaver är och har alltid varit sovstäder som ingen besöker om man absolut inte måste.

Låt oss därför återerövra staden från modernismen och bilismen. Inte genom att förbjuda bilar men då vi bygger tät blandstad minskar vi behovet av bil och ökar samtidigt underlaget för kollektivtrafik. Vi ska heller inte vara rädda för att bygga högt. Höga hus rymmer onekligen fler människor vilket ger ökat underlag för butiker och kvarterskrogar i bottenplanen.

Avslutningsvis är min förhoppning att arkitekter slutar rita fantasilösa lådor och istället börjar rita hus som människor känner stolthet över att bo i.
Vegagatan i Göteborg - 1800-talsstaden möter modernismen. Är det verkligen en slump att alla människor på bilden valt den vänstra trottoaren?

Snap Shots

Get Free Shots from Snap.com