lördag 17 juli 2010

Stadens delar - Stadsdelar med dynamik och identitet

Det finns stadsdelar med identitet och lokalförankring värd namnet. Ur ett rent social - och urbangeografiskt perspektiv lever de ofta i skuggan av min vanliga mantran optimal stadsplanering, tät blandsstad, hållbarhet, nyurbanism och så vidare. Däremot har de andra starka värden och subkulturer och framför allt sociala kapital ( och ibland dess brist på det) som lekfullt står oberoende av det etablerade samhället och dess normer, här tar man sig som utomstående inga som helst friheter.

Dessa områden, som jag valt att framföra, går knappast under "det goda boendet" utan är ibland rent livsfarliga och säkert, dessvärre, rent vedervärdiga i mångas ögon. Däremot i Sverige - Trygghetsnarkomanernas land - där de flesta former av subkulturer motarbetas eller slutligen kommersialiseras, finns det ytterst lite stadsdelar eller exempelvis etniska kluster med en renodlad egen identitet. Är man en trygghetsnarkoman gör man självklart ett besök till Hammarby Sjöstad med stadsjeepen och dricker latte och låtsas vara miljömedveten.
Nog för att Hammarby Sjöstad är ett välkommet tillskott av mer områden med stadskaraktär och gatuliv i huvudstaden, men det finns väldigt lite som påminner om "real life", människans egentliga vardag och tillvaro, till skillnad från verkligheten på Södermalm vid andra sidan av hamnbassängen. Går det ens att ramla omkull och få skrubbsår eller är tanken att det ska vara så idylliskt som om inget elände någonsin existerat? Förutom eländet att behöva ta bilen, båten, cykeln eller Tvärbana för att köpa en flaska vin till den urbana picknicken. Eller skulle det betyda, Gudbevars skulle Trygghetsnarkomanen säga, att man skulle behöva stöta på någon som är mindre lyckligt lottad i livet?

Som patologiskt lagd anglofil blir valen av stadsdelar en enkel match.Brixton, London - Hjärtat av "Black Britain". I synnerhet landets stora och tongivande Jamaikanska befolkning. Här har Rastas, Rude Boys, Junglists, Dubsteppers och mindre smickrande Yardies sin egen plats på trottoarerna bland fruktstånden och diverse soundsystems, där Cockney och Patois blandas friskt. Brixton är skildrat i många låttexter från Linton Kwesi Johnson till The Clash


The Shankill, Belfast - Hjärtat av Belfasts protestantiska och paramilitära grupper, lojalisterna. Varenda gatustump är färgad i Union Jack's kulörer. Även om konflikten på Nordirland i stort sett är obefintlig numera, trots denna veckas upplopp, är konfliktens historia alltid påmind om vad som skett och vad som kanske blossar upp igen genom de åtskilliga väggmålningar "murals" som täcker gavlarna på de flesta husen och även ibland kommersiella fastigheter som på bilden ovan.
Bermondsey, London - Till skillnad från det mer namnkunniga East End norr om Themsen är inte Bermondsey söndergentrifierat av hipsters och mediabranschen. Däremot finns det en risk att Bermondsey förändras radikalt när London Shard står färdigt. Här fanns ökända Jacobs Island som porträtteras av Charles Dickens i Oliver Twist, i hamnkvarterens dockor. Blandat hamnmagasinskvarter, tegelradhus och council estates, det vill säga modernistiska hyresblock, med få undantag, brutalistisk arkitektur, dock funktionsintegrerade med fish shops, greasy spoons och sunkpubar för bästa möjliga lokala möte i ett (mardröms)landskap och betongbrutalism och rött viktorianskt tegel.


Men framför allt är den lokala identiteten förankrad genom ligistkulturen kring fotbollslaget Millwall FC, vars framfart och mentalitet illusterar "the english disease" väldigt väl. Vilket kanske sammanfattar att Bermondsey i sydostlig riktning nedåt South Bermondsey ( där lagets arena The New "Den" ) och New Cross ( lagets gamla arena The "Den") ligger, egentligen inte är ett särskilt gästvänligt ställe.


Givetvis har områdena ingen god levnadsstandard, men en stor stolthet över sin lokalt präglade kultur och däri ligger förtjänstfullt dess dynamik. Trots deprivation och repression finns det " a sense of community" och "genius loci". En lokal identitet - positiv som negativ - kan inte främjas och kultiveras om det inte finns naturliga och lokala mötesplatser som borgar för ett gott socialt kapital.

torsdag 11 februari 2010

Öster Mälarstrand Etapp II

Nu har detaljplanen för Öster Mälarstrand etapp II varit ute på samråd. Synpunkter kring planen är inskickade och nu ska det bli intressant vilka positiva ändringar som eventuellt samrådstiden föranlett.
Det är väldigt trevligt att se Öster Mälarstrand växa till sig och den aktuella detaljplanen bjuder både på positiva och negativa överraskningar jämnt fördelat.

Bild: Aros Arkitekter


Det negativa är att denna detaljplan blir ett avbräck från den rutnätsstruktur som präglat den första stadsbyggnadsidén/detaljplanen ( Archus). Västerås har en brist på tät blandstad, att då i ett stort stadsutvecklingsområde planera för uppsplittrade och förortsliknande lamellhuskvarter är i inte särskilt optimalt och inte heller i fas med Översiktsplanen för Västerås Tätort ( ÖP54) – där ”staden ska växa inåt”. I mitt tycke blir inte området fullt så ”attraktivt” då Västerås som nämnt – saknar mycket integrerad kvartersstad och har istället flertalet funktionsseparerade funkisområden. Vad som då borde vara attraktivt - den stora bristvaran – borde istället vara slutna, stadsmässiga kvarter med generösa innergårdar och öppet gatunät. Här har man bra mycket yta att leka med, men tar inte vara på potentialen.
Bild: Aros ArkitekterParkeringsnormen på 1.3 skulle definitivt kunna sänkas till 1.0, med 5 minuters cykelavstånd till Centralstationen och City ter sig den planerade p-normen lite i överkant, så varför inte försöka integrera en bilpool till området. Busstrafik bör även kunna ledas till området på sikt. För att sänka bullernivån skulle en ”tyst” sida skulle kunna tillämpas om man sluter de två kvarteren längs Öster Mälarstrands Allé och integrerar dessa med kontorslokaler med framsida och entréer mot Öster Mälarstrands Allé


De kommande detaljplanerna närmast det gamla ångkraftverket i de sista byggetapperna bör därmed vara planlagt i den tätare rutnätsstruktur som var ämnat för hela området.


Bild: Aros Arkitekter

Det positiva är att man höjt exploateringsnivån ett snäpp i synnerhet det 16 våningars ”Profilhuset” samt att, i alla fall vad det verkar, satsar hårt på att integrera diverse verksamhetslokaler – dels nere vid kajkanten och dels utspritt längs dem tilltänka stråken genom stadsdelen i synnerhet då Öster Mälarstrands Allé. Profilhuset – format som ett segel ger positiva om stadsdelen och säkerligen en attraktionskraft för dem som planerat att flytta till området efter byggnationen av etapp två. Gällande funktionsintegreringen som bör bli lyckad om man verkligen har den ambitionen, kan skapa levande gaturum en bra bit in på kvällen även under vinterhalvåret och inte enbart på den torgbildning som går under ”Lasse Färnlöfs Plats” utan även spritt till närliggande kvarter. Båtsäsongen ger per automatik stora mängder flanörer under sommarhalvåret, så kan det ges förutsättningar även för vintern vore även det önskvärt – och med dess direkta läge mot Mälaren kanske restaurangerna kan erbjuda vad sjön kan inbringa för i matväg. Så kallade ”bokaler” som lätt kan konverteras om från bostad till verksamhetslokal eller vice versa vore också en tanke för att säkerställa en god tillgång till vad marknaden nu efterfrågar ett par år efter färdigställande. Dock är en dagligvarubutik näst intill nödvändig, så att boende kan slippa ta sig till exempelvis Viksängs Centrum för enklare ärenden. Dagligvarubutik, restauranger, kontorslokaler och mindre affärsytor bör definitivt ha bärkraft för ett område planerat för 2400-2800 bostäder, 600 bostäder i den aktuella etappen.


Jag har också förstått det så att mindre med förgårdsmark än vanligt vid nyproduktion. Förgårdsmark ger inte per automatik ingen särskild trevnad utan tar bara upp den mark som istället kan användas till Cykelparkeringar eller till aktivare entréer för verksamhetslokaler i bottenvåningarna.


Bild: Tema Landskapsarkitekter

Jag hittade nyligen en pusselbit från arkitektförslagen till Nya Centralstationen och övriga stationsområdet där Tema Arkitekter hjälpt Wingårdhs arkitektkontor. Slutna och urbana kvarter – tät blandstad – rakt igenom utan några konstigheter. Skulle en blandning av Wingårdhs Super-version med Tovatts förslag bli verklighet för Stationsområdet ser utsikterna för Öster Mälarstrand väldigt goda ut, urbant sett med en sammanhängande röd tråd ända bort till Framnäs skulle då vara klart möjlig. Så skulle i alla fall jag tolka begreppet ”Mälarstaden”.

Öster Mälarstrand kan bli exakt hur bra som helst och det är viktigt att vid färdigställandet att stadsdelen har goda flöden och naturligt länkat till innerstaden och resterande Centrala Mälarstranden och därmed inte en separerad bostadsenklav. Som sagt, kommande detaljplaneläggning bör gå efter den ursprungliga stadsbyggnadsidén - det vill säga i rutnätsstruktur med nästan uteslutande slutna kvarter eller halvslutna med förhöjd innergård.

På så sett kan Västerås resa sig ur de skuggor som kastades över staden 1950-talet och framåt – som en modern och dynamisk stad, men utan Modernism.
fredag 1 januari 2010

Inför 2010

På spaning efter den tid som flytt…eller på spaning efter den skit som blivit…eller på spaning efter den skit som kan utvecklas till någonting verkligen positivt.
Då och då brukar jag kika in på
Anders Lif's blogg och med skräck blandat med förtjusning beundra och betrakta de fina Västeråsbilderna han nostalgiskt lägger upp. Mindre trevligt är det när man för vilken gång i ordningen(?) får det verifierat att mycket av sekelskiftesarkitekturen, de urbana kvarteren och det mänskliga flödet har ersatts med modernistiska betongkuber och parkeringshus med brutalistiskt snitt. Likt typen ”När Domus kom till stan”, en dokumentär om KF’s rivningar på sextiotalet som jag för övrigt varmt rekommenderar att ses. Titta noga på bilderna hur det såg ut innan Modernismen och Fordismen för gott förstörde gamla pittoreska stadskärnor, både estetiskt och funktionellt. Tänk till, tänk urbant, tänk 2010.


Snap Shots

Get Free Shots from Snap.com