söndag 14 september 2008

Funktionsintegrering VS Funktionsseparering


Med funktionsintegrerade stadsmiljöer menas att bostäder, företag och kommersiell service utgör en funktion inom exempelvis ett bostadskvarter och med funktionsseparerade stadsmiljöer avser den rumsliga separeringen av funktioner. Bostaden är givetvis en central funktion eftersom den bebos av människor och konceptet med att förena funktioner är att skapa det spontana mötet mellan människor, inte enbart i tvättstugan eller i trapphuset utan snarare på lite utspridda delar av ett kvarter. Spontana möten som i sig skapar någon form av puls, någon form av rörelse.

Västerås City är i mångt och mycket funktionsseparerat. Detaljhandeln och nöjeslivet är koncentrerat till ett par få gator och torg, vilket i sig inte är fel eftersom det i sig skapar dynamik. I och med byggnationen av Östermalm gavs en ypperlig chans att låta kvartersstadens ideal med butiker i bottenvåningen och bostäder vara ledorden. Dock blev det inte så, förvisso planerades det lokaler med olika ändamål som finns vid det ”torg” som ligger mitt emot Mimerporten men det blev ensidiga verksamheter och som inte skapar särskilt mycket spontana möten. Nu är förvisso Östermalm långt från färdigbyggt och det ska finnas lokaler i hörnet Stora Gatan-Östra Ringvägen när Kvarteret Ludolf står klart till våren 2009 och jag hoppas Mimer gör något vettigt av dom lokalerna eftersom man valt att funktionsseparera en annan nybyggnation i Kvarteret Kleopatra på andra sidan Ringvägen. Något man dessutom kallar för * trumvirvel* - Cityliv. Huset i sig är det väl inget fel på alls, ganska avantgarde för att vara Västerås faktiskt, men så mycket Cityliv än så lär det nog inte bli såvida man inte öppnar för fler former av verksamhet i kvarteret.

Västerås präglas således fortfarande av den funktionalistiska stadsbyggnadsdoktrinen som är ett signum för gamla industristäder som Västerås där regleringen av marken har definitiva och uppdelade ändamål oavsett om det rör sig om bostäder, rekreation eller kollektiva nyttigheter. . De borgerliga politikerna borde ju uppskatta att småföretagandet integreras i planeringen samtidigt stora skatteinkomster i utökningen i externa handelsområden. Det handlar inte alltid om effektivisering och ekonomisering, det handlar primärt om sociala fördelar och trygghet som uppskattas i regel av gemene man, inte alltid av mig då jag även tycker att skitiga och depriverade områden har sin egen dynamik rent visuellt. Jag hoppas dock att många kommer till insikt att det är bäst att gynna småföretagare centralt och inte enbart storföretagare i externa handelsområden.

I Västerås Översiktsplan för utveckling av Västerås från 2004 tätort lyder det:
Att blanda bostäder och arbetsplatser skapar förutsättningar för en stad som är rik på upplevelser trygg att vistas i och där det är nära till allt.
Förutsättningarna för närhet är större i den blandade staden där olika målpunkter
finns sida vid sida i stället för åtskilda som i den funktionsuppdelade
staden med var sak på sin plats. Synliga människor ”dygnet runt” ger tryggare
miljöer. En blandning av olika boendeformer, hustyper och upplåtelseformer
ökar möten mellan människor med olika ålder och bakgrund
. ”
Samt i översiktsplanen för Västerås Centrum från 2000 står det följande:

"Det är ett mål att varje byggnad om möjligt skall ha flera användningssätt. Den önskade blandningen av bostäder och olika verksamheter får man i ”Stadens hus” . Stadens hus ska ha tre funktioner: i bottenvåningen butiker, vån 1 tr. kontor och övriga våningar bostäder. Genom att successivt bygga stadens hus får stadens centrum en mångsidig användning och därmed en levande och pulserande stadskärna."
Sweet, dom har ju hajjat det här!, tänkte jag i min förtjusning. Jag måste dock höja varningens finger för att detta ger ett sken av att vara välimplementerat och alla är nöjda och glada, men så ser det ju inte riktigt ut i verkligheten. Majoriteten av den nyproduktion som skett innanför Cityringen de senaste tio åren har varit funktionsseparerade, det som man kan glädjas med att att det är officiellt att man tänker i rätt banor huruvida det implementeras tål en noggrannare undersökning varför så inte är fallet.

Mitt uppdrag är att sprida Jane Jacobs evangelium till Västerås, hennes trottoarvision, där människor spontant möter varandra kontinuerligt som skapar trygghet, rörese och ett stänk dynamik. Inte de karaktärslösa och hjärndöda externshoppingcentras och de sömniga villastäder som man själv växt upp i. Jag ställer mig frågan dagligen, med ett visst litet tvivel: Går det att planera in dynamik, puls och trygghet med stadsmässigt byggande utan att planera sönder ett kvarter?
Självfallet, ni ser det överallt i världen men inte i Sverige, men det går alltså, utan att romantisera, att plocka fram via smart urban design och känsla för stadsmässighet utifrån dom förutsättningar som ges. Bostäder stimulerar tillväxten av butiker, restauranger och kulturliv så länge man inte funktionsseparerar dessa utan ser det som en helhet. Så kom ihåg: det måste byggas tätt och dynamiskt och framför allt med en känsla av stadsmässighet
torsdag 11 september 2008

Positively Inclined


Varmt välkomna till CHIEF ROCKA's blogg.
Jag kommer från och med nu debattera och raljera om stadsplanering, urbanitet, bostadspolitik och arkitektur främst i Västerås, men även på rikstäckande plan när så sker. Dagen till ära har det kommit till min kännedom att Regeringen beslutade den 4:e September
att avslå överklagandet kring detaljplanen för Öster Mälarstrand etapp II. Kommunen bör således avisera att planen vunnit laga kraft inom en snar framtid.

Snap Shots

Get Free Shots from Snap.com